voice logger บันทึกเสียงสนทนา
                                                             ทางโทรศัพท์เหมาะสำหรับองค์กรฯ
                                                             ใช้ตรวจสอบการสนทนาภายหลังเพื่อเป็นหลักฐานในการทำนิติกรรมหรือตรวจสอบการให้บริการ

                                                          
เครื่องบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ สินค้ามีบริการหลังการขายทุกรายการ...

    ฝ่ายขาย  โทร. 02-971-1500,
    02-521-4549(Auto),
    092-265-6126    ฝ่ายขาย  โทร. 02-971-1500,
    02-521-4549(Auto),
    092-265-6126

     ฝ่ายขาย  โทร. 02-971-1500,
    02-521-4549(Auto),
    092-265-6126    ฝ่ายขาย  โทร. 02-971-1500,
    02-521-4549(Auto),
    092-265-6126
 
    
 
×